معرفی دانشگاه علوم پزشكي تهران

تاريخچه دانشگاه:


تاريخ علم در ايران عمري دراز دارد و قدرت دانش طب در اين سرزمين به بلنداي تاريخ آن است. از تأسيس مدرسه طب جندي شاپور تاكنون 1700 سال ميگذرد و در اين رهگذر دانشمندان و حكيمان ايراني در زمانهاي مختلف ستارههاي درخشان آسمان دانش بشري بودهاند و گستره علمي جهان چندين قرن متمادي متأثر از انديشمندان ايراني به خصوص طبيبان بنام روزگار، همچون رازي، ابن سينا، اهوازي، فارابي، بيروني و جرجاني بوده است.
اكنون دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان قديميترين مركز آموزش عالي نوين كشور و بزرگترين دانشگاه علوم پزشكي، ميراثدار اين تاريخ پر گوهر است. خوشبختانه اين دانشگاه در سال جاري در آغاز هشتمين دهه تأسيس موفق به دستيابي به ممتازترين مراتب علمي كشور شده است كه بارزترين آن كسب عنوان برترين دانشگاه علوم پزشكي كشور ميباشد.
اولين مركز نوين آموزش پزشكي در سال 1230 به عنوان بخشي از مدرسه دارالفنون بازگشايي شد. دانشكده پزشكي در سال 1313 تأسيس گرديد و بعد از انقلاب به همراه كليه بخشهاي وابسته به عنوان دانشگاه علوم پزشكي تهران از وزارت آموزش عالي جدا شده و تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت.

 

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 • قديميترين و برجستهترين مركز پزشكي در كشور
 • پذيرش برترينهاي كنكور و دانشجويان ممتاز خارج از كشور
 • داشتن بيشترين دانشجو در رشتههاي پزشكي نسبت به ساير مراكز آموزش عالي ايران.
 • داشتن بزرگترين دانشكدههاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، توانبخشي، پيراپزشكي، بهداشت، پرستاري و مامايي در ايران
 • 2020عضو هيأت علمي در ده دانشكده و بيش از شصت و پنج مركز تحقيقاتي
 • بيش از 19000دانشجو
 • آموزش بيش از 2000 متخصص در بيش از 80 رشته تحصيلات تكميلي شامل كارشناسي ارشد، دكترا، فلوشيب و رزيدنتي.
 • جذب افراد در سنين مختلف در دورههاي شبانه  

 

 • 142مركز تحقيقاتي:

 

 • پايگاه تحقيقات جمعيتي
 • مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام
 • مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان
 • مركز تحقبقات علوم قرآن , حديث و طب
 • مركز تحقيقات ارولوژي
 • مركز تحقيقات ايدز
 • مركز تحقيقات ايمونولوژي
 • مركز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
 • مركز تحقيقات بانك فرآورده هاي پيوندي
 • مركز تحقيقات بهداشت روان
 • مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سلامت
 • مركز تحقيقات بيماريهاي شغلي و طب كار
 • مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد
 • مركز تحقيقات پزشكي هسته اي
 • مركز تحقيقات پزشكي ورزشي
 • مركز تحقيقات تروما و پژوهشهاي جراحي
 • مركز تحقيقات توانبخشي
 • مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت
 • مركز تحقيقات چشم پزشكي
 • مركز تحقيقات چشم پزشكي ايران
 • مركز تحقيقات داروسازي سنتي
 • مركز تحقيقات دندانپزشكي
 • مركز تحقيقات ديابت
 • مركز تحقيقات روانپزشكي
 • مركز تحقيقات روماتولوژي
 • مركز تحقيقات زيست فناوري
 • مركز تحقيقات سلولي ملكولي
 • مركز تحقيقات طراحي و توسعه دارو
 • مركز تحقيقات علوم دارويي
 • مركز تحقيقات علوم دارويي رازي
 • مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي (مجري پروژه تزريق سلول هاي شوآن براي درمان ضايعات نخاعي)
 • مركز تحقيقات غدد و متابوليسم
 • مركز تحقيقات قلب تهران
 • مركز تحقيقات گوش و حلق و بيني و سر و گردن
 • مركز تحقيقات گياهان دارويي
 • مركز تحقيقات مادر،جنين و نوزاد
 • مركز تحقيقات محيط زيست
 • مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي
 • مركز تحقيقات نانو فنآوري
 • مركز تحقيقات نفرولوژي
 • مركز تحقيقات هماتولوژي، انكولوژي و پيوند سلولهاي بنيادي
 • مركز رشد استعدادهاي درخشان
 • مركز ملي مطالعات اعتياد
 • مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي،طب اسلامي و مكمل
 •  مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني اطفال
 • پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم
 • پژوهشكده محيط زيست
 • مر كز تحقيقات اخلاق و تاريخ علوم پزشكي
 • مر كز تحقيقات دندانپزشكي
 • مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام
 • مركز پژوهشهاي سلامت مبتني بر مشاركت جامعه
 • مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي
 • مركز تحقيقات ارولوژي
 • مركز تحقيقات ارولوژي اطفال
 • مركز تحقيقات استئوپروز
 • مركز تحقيقات اكوكارديوگرافي قلب
 • مركز تحقيقات الكتروفيزيولوژي پايه
 • مركز تحقيقات الكتروفيزيولوژي قلب
 • مركز تحقيقات انگلهاي بومي ايران
 • مركز تحقيقات ايدز
 • مركز تحقيقات ايمونولوژي
 • مركز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
 • مركز تحقيقات ايمونولوژي ملكولي
 • مركز تحقيقات آسيب شناسي و سرطان
 • مركز تحقيقات آلودگي هوا
 • مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي
 • مركز تحقيقات بازتواني اختلالات حسي، حركتي
 • مركز تحقيقات بانك فرآورده هاي پيوندي
 • مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر
 • مركز تحقيقات بهداشت روان
 • مركز تحقيقات بهداشت كار
 • مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سلامت
 • مركز تحقيقات بيماري هاي اتوايميون تاولي
 • مركز تحقيقات بيماري هاي اتوايميون تاولي
 • مركز تحقيقات بيماريهاي دريچه قلب
 • مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني اطفال
 • مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني كودكان
 • مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد
 • مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد ايران
 • مركز تحقيقات بيماريهاي مغز و اعصاب
 • مركز تحقيقات پزشكي هستهاي
 • مركز تحقيقات پزشكي ورزشي
 • مركز تحقيقات تجويز و مصرف منطقي دارو
 • مركز تحقيقات ترميم ضايعات مغزي نخاعي
 • مركز تحقيقات تروما و پژوهشهاي جراحي
 • مركز تحقيقات تصويربرداري سلولي و مولكولي
 • مركز تحقيقات تغذيه با شيرمادر
 • مركز تحقيقات توانبخشي
 • مركز تحقيقات جراحي و پيوند قلب
 • مركز تحقيقات چشم پزشكي - بيمارستان رسول اكرم
 • مركز تحقيقات راديولوژي نوين و تهاجمي
 • مركز تحقيقات راديولوژي نوين و تهاجمي
 • مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان
 • مركز تحقيقات روانپزشكي
 • مركز تحقيقات روماتولوژي
 • مركز تحقيقات ريز فنآوري
 • مركز تحقيقات زيست فناوري
 • مركز تحقيقات زئونوز (بيماريهاي مشترك بين انسان و دام).م
 • مركز تحقيقات سرطانهاي دستگاه ادراري تناسلي
 • مركز تحقيقات سوختگي
 • مركز تحقيقات طب تجربي
 • مركز تحقيقات طب كار ايران
 • مركز تحقيقات علوم سلولي ملكولي
 • مركز تحقيقات علوم قران، حديث و طب
 • مركز تحقيقات علوم مديريت و اقتصاد سلامت
 • مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي
 • مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم - فيروزگر
 • مركز تحقيقات غدد و متابوليسم
 • مركز تحقيقات فناوري بيومديكال و رباتيك
 • مركز تحقيقات فيزيولوژي
 • مركز تحقيقات قلب تهران
 • مركز تحقيقات قلب و عروق شهيد رجايي
 • مركز تحقيقات كانسر
 • مركز تحقيقات كيفيت آب
 • مركز تحقيقات گوش و حلق و بيني
 • مركز تحقيقات ليزر در دندانپزشكي
 • مركز تحقيقات مادر، جنين و نوزاد
 • مركز تحقيقات مداخلات قلبي عروقي
 • مركز تحقيقات مديريت اطلاعات سلامت
 • مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري
 • مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي
 • مركز تحقيقات مسموميتها
 • مركز تحقيقات مقاومتهاي ميكروبي
 • مركز تحقيقات مواد زائد جامد
 • مركز تحقيقات نفرولوژي
 • مركز تحقيقات نقشه برداري مغز
 • مركز تحقيقات نقص ايمني كودكان
 • مركز تحقيقات هماتولوژي ،انكولوژي و پيوند مغز استخوان
 • مركز ملي تحقيقات اعتياد
 • مركز تحقيقات ايمپلنت دنداني
 • مركز تحقيقات بيماريهاي شغلي و طب كار
 • مركز تحقيقات پوست و سلولهاي بنيادي
 • مركز تحقيقات تضمين كيفيت دارو
 • مركز تحقيقات جراحيهاي كم تهاجمي
 • مركز تحقيقات چشم پزشكي
 • مركز تحقيقات سرطان
 • مركز تحقيقات ضايعات نخاعي
 • مركز تحقيقات گوش و حلق و بيني و سر و گردن
 • مركز تحقيقات گياهان دارويي
 • مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني
 • مركز تحقيقات ناهنجاريهاي رشد تكامل دهان سر و صورت
 • موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي و مكمل

ارائه فرصتهاي عالي تحقيقاتي در زمينه پيشگيري و معالجه بيماريهاي خاص در ايران


25بيمارستان آموزشي با بيش از 7050 تختخواب( بيمارستانهاي امام خميني، حضرت رسول اكرم، سينا، دكتر شريعتي، وليعصر، شهيد اكبرآبادي، شهيد مطهري، شهيد هاشمي نژاد، اميراعلم، فيروزگر، ضيائيان،بهارلو ، مركز طبي كودكان، حضرت علي اصغر، شفا يحيائيان، روانپزشكي ايران، حضرت فاطمه، بهرامي، فارابي، رازي، روزبه، آرش، ميرزا كوچك خان، مركز قلب تهران , و انستيتو كانسر).

 • بيش از 50 كتابخانه در دانشكدهها، مراكز تحقيقاتي، بيمارستانها و يك كتابخانه مركزي.
 • امكانات عالي ورزشي براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان
 • عوامل فوق در كنار تواناييها و تحرك متخصصين آن، دانشگاه علوم پزشكي تهران را يك مركز مهم شناخته شده در خاورميانه نموده است.

آموزش

پذيرش دانشجو در 10 دانشكده در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد صورت ميگيرد.
مقطع كارشناسي طي 4 سال، كارشناسي ارشد 2 سال، دكتراي طب 7 سـال، دكتراي دندانپزشكي و داروسازي طـي 6 سال، دكتراي ساير رشتهها طي 4 سال ارائه ميگردد. مقاطع رزيدنتي و فلوشيب به صورت متغير بين 2 تا 4 سال ارائه ميشود.
سال تحصيلي به صورت دو ترم پاييز و بهاره برگزار ميگردد. شروع ترم پائيز از مهرماه و ترم بهار از اواخر بهمن ماه ميباشد.


روابط بين الملل

بخش روابط بينالملل در معاونت پژوهشي دانشگاه موافقت نامههاي متعددي را با دانشگاهها و سازمانهاي سراسر دنيا جهت گسترش مبادلات علمي و فرهنگي منعقد نموده است. از طريق دانشجوياني از ساير كشورها در اين دانشگاه مشغول به تحصيل شدهاند با برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بينالمللي متعدد، دانشگاه همه ساله مورد بازديد متخصصين و دانشمندان از ديگر كشورها قرار ميگيرد.
دانشگاه علوم پزشكي تهران آماده مشاركت در پروژههاي تحقيقاتي و همكاري با دانشگاههاي سراسر دنيا ميباشد و پذيراي تمامي دانش پژوهان در اين زمينه است. 

دانشکده ها

دانشکده بهداشت

دانشکده داروسازی

دانشکده پزشکی

دانشکده دندان پزشکی

دانشکده توانبخشی

دانشکده پرستاری و مامائی

دانشکده پیرا پزشکی

دانشکده طب سنتی

دانشکده فناوری نوین پزشکی

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دانشکده مجازی

سایر دانشگاهها
دانشگاههای آزاد

معرفی دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر)

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین‌زهرا

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علامه مجلسی

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی‌شهر

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشگاههای سراسری

معرفی دانشگاه صنعتی شریف

معرفی دانشگاه تهران

معرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

معرفی دانشگاه ارومیه

معرفی دانشگاه رازی کرمانشاه

معرفی دانشگاه علامه طباطبائی

معرفی دانشگاه امام صادق علیه السلام

معرفی دانشگاه بین المللی امام رضا

معرفی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

معرفی دانشگاه شهرکرد

معرفی دانشگاه گیلان

معرفی دانشگاه مازندران

معرفی دانشگاه گلستان

معرفی دانشگاه علوم پزشكي تهران

معرفی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

معرفی دانشگاه تبریز

معرفی دانشگاه کردستان

معرفی دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی

معرفی دانشگاه اراک

معرفی دانشگاه ارومیه

معرفی دانشگاه اصفهان

معرفی دانشگاه الزهرا

معرفی دانشگاه ایلام

معرفی دانشگاه بجنورد

معرفی دانشگاه بناب

معرفی دانشگاه بوعلی سینا

معرفی دانشگاه بیرجند

معرفی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

معرفی دانشگاه تربیت مدرس

معرفی دانشگاه سمنان

معرفی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

معرفی دانشگاه سیستان و بلوچستان

معرفی دانشگاه حکیم سبزواری

معرفی دانشگاه خلیج فارس

معرفی دانشگاه دامغان

معرفی دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (س) قم

معرفی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

معرفی دانشگاه رازی

معرفی دانشگاه زابل

معرفی دانشگاه زنجان

معرفی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

معرفی دانشگاه شاهد

معرفی دانشگاه شاهرود

معرفی دانشگاه شهرکرد

معرفی دانشگاه شهید باهنر کرمان

معرفی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی دانشگاه شهید چمران اهواز

معرفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معرفی دانشگاه شیراز

معرفی دانشگاه صنعت آب برق

معرفی دانشگاه صنعت نفت

معرفی دانشگاه صنعتی اراک

معرفی دانشگاه صنعتی ارومیه

معرفی دانشگاه صنعتی اصفهان

معرفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معرفی دانشگاه صنعتی بیرجند

معرفی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور

معرفی دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا

معرفی دانشگاه صنعتی سهند

معرفی دانشگاه صنعتی سیرجان

معرفی دانشگاه صنعتی شیراز

معرفی دانشگاه صنعتی قم

معرفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

معرفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

معرفی دانشگاه صنعتی همدان

معرفی دانشگاه علامه جعفری

معرفی دانشگاه علم و صنعت ایران

معرفی دانشگاه علوم اقتصادی

معرفی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

معرفی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

معرفی دانشگاه کاشان

معرفی دانشگاه قم

معرفی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

معرفی دانشگاه گرمسار

معرفی دانشگاه گنبد کاووس

معرفی دانشگاه لرستان

معرفی دانشگاه محقق اردبیلی

معرفی دانشگاه مراغه

معرفی دانشگاه ملایر

معرفی دانشگاه ملی ایران

معرفی دانشگاه نیشابور

معرفی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

معرفی دانشگاه هرمزگان

معرفی دانشگاه هنر تهران

معرفی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

معرفی دانشگاه هنر اصفهان

معرفی دانشگاه یاسوج

معرفی دانشگاه یزد

معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

معرفی مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

معرفی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

معرفی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

معرفی دانشگاه صدا و سیما

معرفی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاههای علوم پزشکی

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اراک

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایران

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بابل

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معرفی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

معرفی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معرفی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

معرفی دانشگاه علوم پزشکی قم

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معرفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی همدان

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع لینک دار بلامانع می باشد
.